1

Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, tổ chức tư vấn lập dự án có các nghĩa vụ gì?

 • A

  Thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư

   

 • B

  Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã được ký kết;

   

 • C

  Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư

   

 • D

  Bao gồm a, b và c