1

Mái hạ lưu đập đất cần tính toán ổn định với các thời kỳ nào?

 • A

   

  Thời kỳ thi công (bao gồm cả hoàn công).

   

 • B

  Thời kỳ khai thác với dòng thấm ổn định.

   

 • C

  Khi mực nước hồ rút nhanh.

   

 • D

  Bao gồm a và b