1

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là tổ chức như thế nào sau đây?

 • A

  Là tổ chức trực thuộc chủ đầu tư

 • B

  Được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại

 • C

  Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về hoạt động quản lý dự án của mình

 • D

  Bao gồm tất cả những nội dung trên