1

Trị số gradient thấm cho phép Jkcp ở khối đất á sét đắp thân đập

cấp II được quy định bằng bao nhiêu?

 • A

   

   0,70.

   

 • B

   0,75.

   

 • C

   0,85.

   

 • D

  0,90.