1

Vỏ hầm đường bộ hình móng ngựa được xây dựng từ loại đường cong nào sau đây?

 • A

  Nửa đường tròn phần vòm và hai đoạn tường thẳng.

 • B

  Đường cong 3 tâm.

 • C

  Đường cong 5 tâm

 • D

  Quá nửa đường tròn bán kính R