1

Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình do đơn vị nào sau đây công bố?

 • A

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 • B

  Đơn vị tư vấn lập dự toán.

 • C

  Người quyết định đầu tư.

 • D

  Chủ đầu tư.