1

Tiêu chuẩn nước cấp cho cán bộ trụ sở cơ quan hành chính là:

 • A

  10-15 l/người.ngày.

 • B

  20-25 l/người.ngày.

 • C

  25-40 l/người.ngày.

 • D

  75-100 l/người.ngày.