1

Trong thí nghiệm ép nước theo phương pháp Lugeon, đơn vị Lugeon được hiểu như thế nào:

 • A

  Lưu lượng tiêu hao trong 1 phút, trên 1 m đoạn ép, dưới áp lực 100 m cột nước

   

 • B

  Lưu lượng tiêu hao trong 1 phút, trên 1 m chiều dài đoạn ép, dưới áp lực 10 m cột nước

   

 • C

  Lưu lượng nước tiêu hao trong 1 phút, trên 1 m chiều dài đoạn ép,

  dưới áp lực 50 m cột nước

   

 • D

  Lưu lượng nước tiêu hao trong 1 phút, trên chiều dài đoạn ép trong

  lỗ khoan thí nghiệm, dưới áp lực 100 m cột nước