1

Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không cần có những nội dung nào dưới đây?

 • A

  Những căn cứ thực hiện, quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng;

 • B

  Các chi phí thực hiện theo dự toán và chi phí phát sinh trong quá trình khảo sát xây dựng;

 • C

  Khối lượng đã thực hiện, kết quả và số liệu sau khi thí nghiệm phân tích;

 • D

  Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.