1

Một dự án có NPV = 0, vậy:

 • A

   

  NFV >0

   

 • B

  NFV =0

   

 • C

  NFV <0

   

 • D

  Chưa xácđịnh