1

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước đã được phê duyệt do ai quyết định?

 • A

  Người quyết định đầu tư

   

 • B

  Chủ đầu tư

   

 • C

  Cơ quan chuyên môn về xây dựng

   

 • D

  Bao gồm cả a, b và c