1

Chiều dày ở đỉnh khối lõi của đập đất nhiều khối chọn bằng bao

nhiêu?

 • A

   

  Không nhỏ hơn 0,8m.

   

 • B

  Không nhỏ hơn 1 m.

   

 • C

  Không nhỏ hơn 3 m.

   

 • D

  Không nhỏ hơn 5 m.