1

Phương pháp thí nghiệm đổ nước trong hố đào của A. K.

Bôndưrep sử dụng mấy vòng chắn bằng thép để đổ nước:

 • A

  Không sử dụng vòng chắn thép mà đổ thẳng vào hố đào

   

 • B

  Sử dụng hai vòng thép đặt đồng tâm và đổ nước vào vòng trong và

  phần vành khuyên giữa hai vòng

   

 • C

  Sử dụng một vòng thép để đổ nước vào trong

   

 • D

  Sử dụng hai vòng thép đặt đồng tâm nhưng chỉ đổ nước vào phần vành khuyên giữa hai vòng