1

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư có thể giao đơn vị nào sau đây làm chủ đầu tư?

 • A

  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

 • B

  Cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý

 • C

  Đáp án a và b đúng

 • D

  Đơn vị được giao khai thác vận hành công trình