1

Khi không có yêu cầu khác, chiều rộng đỉnh đập đất cấp I, II nên lấy bằng bao nhiêu?

 • A

   

   5m- 8m. 

 • B

  8m- 10m.

 • C

  5m- 10m.

   

 • D

  10m trở lên.