1

Đối với đô thị loại đặc biệt và loại I, lượng chất thải rắn phát sinh trên đầu người đạt bao nhiêu kg/người.ngày

 • A

   

   1,3

   

 • B

  1

   

 • C

  0,9

   

 • D

  0,8