1

Kết cấu vỏ hầm của đường hầm xuyên núi có bao nhiêu dạng mặt cắt?

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7