1

Theo quy định của Luật Xây dựng, công tác thẩm định là việc kiểm tra,
đánh giá của ai?

 • A

  Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng

 • B

  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư

 • C

  Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư

 • D

  Tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng