1

Giới hạn dưới của lớp bảo vệ mái thượng lưu đập đất từ cấp III

trở lên phải lấy thấp hơn mực nước chết là bao nhiêu?

 • A

   

   2,5 m.

   

 • B

  2,0 m.

   

 • C

   1,5 m.

   

 • D

  1,0 m.