1

Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý bằng công nghệ chôn lấp không vượt quá bao nhiêu % tổng lượng chất thải rắn được thu gom

 • A

   

  Không vượt quá 15%

   

 • B

  Không vượt quá 20 %

   

 • C

  Không vượt quá 25%

   

 • D

  Không vượt quá 30%