1

Hãy phân biệt hai khái niệm khổ giới hạn trong đường hầm và tĩnh không hầm.

 • A

  Là một khái niệm, khác nhau về cách gọi tên.

 • B

   Là hai khái niệm khác nhau.

 • C

  Tĩnh không là những kích thước chính của khổ giới hạn.

 • D

  Tĩnh không trong hầm là khổ giới hạn trên đường cộng với những khoảng mở rộng cần thiết