1

Những nội dung công việc cần thực hiện trước khi tiến hành lấy

mẫu nước trong hố khoan:

 • A

  Lắp đặt nhiệt kế ngay trong chai mẫu để đo nhiệt độ nước; đo nhiệt độ không khí tại thời điểm lấy mẫu

   

 • B

  Rửa sạch, lắp ráp và kiểm tra sự hoạt động của dụng cụ lấy mẫu

   

 • C

  Thả dụng cụ lấy mẫu nước vào lỗ khoan để lấy nước và tráng dụng cụ lấy mẫu

   

 • D

  Cả ba phương án a, b, c.