1

Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan nào?

 • A

  Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng

 • B

  Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 • C

  Các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông
  nghiệp và phát triển nông thôn

 • D

  Bao gồm cả a, b và c