1

Tất cả các lỗ khoan sau khi khoan xong đều phải được thực hiện

công tác nghiệm thu gồm các nội dung sau:

 • A

  Nghiệm thu theo các nhiệm vụ kỹ thuật đã được quy định trong phương án kỹ thuật khoan

   

 • B

  Nghiệm thu vị trí, cao độ và độ sâu khoan, các loại mẫu lấy, sổ kỹ thuật và các văn bản khác

   

 • C

  Các nhiệm vụ kỹ thuật đã được quy định trong phương án kỹ thuật, nội dung ghi chép nhật ký

   

 • D

  Phương án b và c