1

Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng?

 • A

  Người quyết định đầu tư

 • B

  Chủ đầu tư

 • C

  Ban quản lý dự án

 • D

  Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền