1

Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây?

 • A

   

  Thử động ở 100% tải định mức – Thử động ở 125% tải định mức – Kiểm tra tổngthể;

   

 • B

  Thử động ở 125% tải định mức – Thử động ở 100% tải định mức – Kiểm tra tổngthể;

   

 • C

  Kiểm tra tổng thể – Thử động ở 100% tải định mức – Thử độngở

  125% tải định mức;

   

 • D

  Kiểm tra tổng thể – Thử động ở 125% tải định mức – Thử độngở

  100% tải định mức.