1

Mẫu lưu được lấy trong quá trình khoan khảo sát địa chất công

trình được sử dụng để giải quyết nhiệm vụ gì:

 • A

  Để làm mẫu không nguyên trạng thí nghiệm các chỉ tiêu vật lý của

  đất

   

 • B

  Để làm căn cứ nghiệm thu công tác khoan ngoài thực địa và kiểm

  tra khi cần thiết

   

 • C

  Đối chiếu khi chỉnh lý tài liệu, làm căn cứ nghiệm thu thực địa và kiểm tra khi cần thiết

 • D

  Sử dụng để đối chiếu khi chỉnh lý tài liệu và kiểm tra khi cần thiết