1

Khi khởi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các điều kiện nào
dưới đây?

 • A

  Có mặt bằng xây dựng của hạng mục, công trình khởi công

 • B

  Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình xây dựng và giấy phép xây dựng

 • C

  Đáp ứng cả điều kiện nêu tại a và b

 • D

  Chỉ cần đáp ứng điều kiện a hoặc b