1

Cao trình đỉnh đập đất được xác định theo những điều kiện nào?

 • A

   

  Mực nước dâng bình thường, với gió lớn nhất thiết kế.

   

 • B

  Mực nước lũ thiết kế, với gió bình quân lớn nhất.

   

 • C

  Mục nước lũ kiểm tra, không xét sóng gió.

   

 • D

  Trị số lớn nhất trong các cao trình theo a, b, c.