1

Trong quá trình khoan, những trường hợp nào phải tiến hành gia cố thành lỗ khoan bằng ống chống:

 • A

  Khi khoan vào đất đá bở rời dung dịch sét không đủ khả năng bảo vệ thành lỗ khoan

   

 • B

  Cần ngăn cách các tầng chứa nước, nghiên cứu tính nứt nẻ và tính

  thấm bằng thí nghiệm ngoài trời

   

 • C

  Khi khoan gặp các hang hốc hoặc khe nứt lớn gây mất dung dịch quá nhiều

   

 • D

  Cả ba phương án a, b, c