1

Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào sau đây?

 • A

  Bên nhận thầu bị phá sản hoặc Bên nhận thầu không thực hiện công việc theo hợp đồng 45 ngày liên tục

 • B

  Bên nhận thầu chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng xây dựng cho bên khác

 • C

  Bao gồm các đáp án a và b

 • D

  Việc chấm dứt hợp đồng là do bên giao thầu quyết định