1

Nội dung nào sau đây là đúng quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng?

 • A

  Các văn bản, giấy tờ, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử

 • B

  Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng phải là bản gốc hoặc chính

 • C

  Các quyết định phải là bản chính, các tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng là bản sao điện tử

 • D

  Các nội dung trên đều đúng