1

Những tải trọng theo phương dọc cầu tác dụng lên những trụ nằm trong phạm vi nhịp thông thuyền gồm những loại nào?

 • A

  Lực hãm xe BR, lực ma sát FR, gió WL+WS và lực va tầu CV.

   

 • B

  Lực hãm xe BR, lực ma sát, lực gió (dọc) WL+WS và 50% lực va tầu CV.

   

 • C

  Lực hãm xe BR, lực ma sát FR, gió WL+WS.

   

 • D

  Lực hãm xe BR và lực va tầu CV.