1

Độ ẩm giới hạn chảy của đất loại sét có kết cấu bị phá hủy là độ ẩm của đất khi chuyển trạng thái từ:

 • A

  cứng sang dẻo

   

 • B

  dẻo sang chảy

   

 • C

  dẻo cứng sang dẻo

 • D

  dẻo sang dẻo mềm