1

Những chủ thể nào bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp ?

 

 

 

 • A

  Chủ đầu tư xây dựng công trình

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựng công trình

   

 • C

  Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình

   

 • D

  Cả 3 chủ thể nêu tại a, b và c