1

Có thể khảo sát địa chất công trình theo một đề cương của phương pháp phân loại RMR và sử dụng các số liệu để tiến hành phân loại địa chất theo bất kỳ một phương pháp khác được không?

 • A

  Không thể được.

 • B

  Có thể được.

 • C

  Sử dụng cho hầu hết các phương pháp phân loại khác.

 • D

  Sử dụng cho một số các phương pháp phân loại khác.