1

Mục đích của việc bố trí điểm đổi dốc theo bình đồ?

 • A

  Để đảm bảo tàu chạy an toàn và êm thuận

 • B

  Để thực hiện siêu cao một cách dễ dàng và chính xác

 • C

  Để đường cong nối dốc đứng của trắc dọc trùng với đường cong hoãn hòa trên bình đồ

 • D

  Để đường cong nối dốc đứng của trắc dọc không trùng với đường cong hoãn hòa trên bình đồ