1

Cấp chính xác bố trí công trình cấp 3 có đặc trưng độ chính xác như thế nào:

 • A

  mβ = 5“, ms/s = 1/15000, mh = 1 mm/trạm

 • B

  mβ = 10“, ms/s = 1/10000, mh = 2 mm/trạm

 • C

  mβ = 20“, ms/s = 1/5000, mh = 2.5 mm/trạm

 • D

  mβ = 30“, ms/s = 1/5000, mh = 3 mm/trạm