1

Ma sát âm xuất hiện xung quanh cọc ma sát trong trường hợp nào dưới đây:

 • A

  Đất đá xung quanh cọc có tốc độ lún nhỏ hơn tốc độ lún của mũi

  cọc

   

 • B

  Tốc độ lún của đất xung quanh cọc lớn hơn tốc độ lún của mũi cọc

   

 • C

  Tốc độ lún của đất xung quanh cọc tương đương tốc độ lún của mũi

  cọc

   

 • D

  Đất xung quanh cọc không lún mà chỉ có đất ở mũi cọc lún