1

Nhà thầu khảo sát xây dựng có được giảm trách nhiệm đối với chất lượng công tác khảo sát xây dựng? Khi:

  • A

    Hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra và thẩm định xong

  • B

    Báo cáo khảo sát xây dựng được đơn vị thẩm tra đánh giá đạt yêu cầu

  • C

    Chủ đầu tư đã chấp thuận và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

  • D

    Không được giảm trách nhiệm trong những tình huống trên