1

Nhà thầu khảo sát xây dựng có được giảm trách nhiệm đối với chất lượng công tác khảo sát xây dựng? Khi:

 • A

  Hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra và thẩm định xong

 • B

  Báo cáo khảo sát xây dựng được đơn vị thẩm tra đánh giá đạt yêu cầu

 • C

  Chủ đầu tư đã chấp thuận và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

 • D

  Không được giảm trách nhiệm trong những tình huống trên