1

Theo quy định của pháp luật về môi trường, những loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 • A

  Dự án quan trọng quốc gia

 • B

  Dự án đầu tư xây dựng đô thị mới, khu dân cư tập trung

 • C

  Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất và tài nguyên thiên nhiên có quy
  mô lớn

 • D

  Cả a, b và c