1

Trong trạm/nhà máy XLNT, nên tái sinh bùn hoạt tính cho bể aeroten đẩy trong trường hợp nào?

 • A

  Khi BOD5 của nước thải đưa vào bể aeroten lớn hơn 150 mg/l (1)

   

 • B

  Nước thải sản xuất có các chất khó ôxy hóa sinh hóa (2)

   

 • C

  Nước thải chỉ được xử lý sinh học không hoàn toàn (3)

   

 • D

  Tất cả các trường hợp (1), (2), (3)