1

Người ta chia mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình thành mấy cấp, cấp nào là phức tạp nhất:

 • A

  4 cấp, cấp 1 là cấp phức tạp nhất

   

 • B

  3 cấp, cấp 3 là cấp phức tạp nhất

   

 • C

  5 cấp, cấp 1 là cấp phức tạp nhất

   

 • D

  2 cấp, cấp 2 là cấp phức tạp nhất