1

Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

 • A

   Các yêu cầu về quy hoạch

 • B

  Các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường

 • C

  Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, quốc phòng, an ninh

 • D

  Cả 3 phương án a, b và c