1

Để phân loại một khu vực cấu trúc địa chất nào đó theo RMR (Rock Macc Rating) người ta phải khảo sát bao nhiêu loại thông số địa chất?

 • A

  5

 • B

  6

 • C

  7

 • D

  8