1

Lưới khống chế đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bao gồm các loại lưới nào:

 • A

  Lưới trắc địa nhà nước các cấp hạng và lưới khống chế thi công

   

 • B

  Lưới trắc địa nhà nước các cấp hạng và lưới khống chế đo vẽ

   

 • C

  Lưới khống chế thi công và lưới khống chế đo vẽ

   

 • D

  Lưới trắc địa nhà nước các cấp hạng, lưới khống chế đo vẽ và lưới khống chế thi công