1

Siêu cao ray lưng trên đường cong lớn nhất đối với đường sắt là:

 • A

   95 mm đối với cả 2 khổ đường 1000 mm và 1435 mm

 • B

  125 mm đối với cả 2 khổ đường 1000 mm và 1435 mm

 • C

  125 mm đối với khổ đường 1000 mm và 95 mm đối với khổ đường 1435 mm

 • D

  95 mm đối với khổ đường 1000 mm và 125 mm đối với khổ đường 1435 mm