1

Số bước thiết kế xây dựng do ai quyết định?

 • A

  Người quyết định đầu tư khi phê duyệt dự án

 • B

  Chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án

 • C

  Tổ chức tư vấn khi lập dự án đầu tư xây dựng

 • D

  Cả 3 phương án trên đều sai