1

Nội dung nào dưới đây không phải là nguồn lực chính để làm căn

cứ cho việc lập tiến độ thi công xây dựng?

 • A

  Lực lượng lao động của nhàthầu

   

 • B

  Vật liệu chính cung cấp cho từng giai đoạn thi công xâydựng

   

 • C

  Nhân lực của Ban quản lý dựán

   

 • D

  Xe-máy, thiết bị thi công cho từng công việc và tổng hợp chotừng

  giai đoạn