1

Các yếu tố nào sau đây KHÔNG được xem xét đến trong thiết kế luồng tầu theo tiêu chuẩn luồng đường thủy nội địa Việt Nam:

 • A

  Mức độ nguy hiểm của loại hàng

   

 • B

  Mật độ tầu trên luồng

   

 • C

  Địa chất luồng

   

 • D

  Hệ số an toàn